Customs Department of the Ministry of Finance, along with Katalyst-Partners, supported by the World Bank

Customs Department of the Ministry of Finance, along with Katalyst-Partners, supported by the World Bank

ໃນມື້ວັນທີ 7 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນຮ່ວມກັບ Katalyst-Partners ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຜູ້ປະກອບການມາດຕະຖານ ເອອີໂອ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຫຼາຍກວ່າ 130 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້...
Katalyst partners ໄດ້ສຳເລັດການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ‘ຫຼັກການສຳຄັນໃນການຂາຍ’ ທີ່ໂຮງແຮມແກຣນ ວຽງຈັນ.

Katalyst partners ໄດ້ສຳເລັດການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ‘ຫຼັກການສຳຄັນໃນການຂາຍ’ ທີ່ໂຮງແຮມແກຣນ ວຽງຈັນ.

ໃນວັນພຸດທີ 17 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, Katalyst partners ໄດ້ສຳເລັດການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ‘ຫຼັກການສຳຄັນໃນການຂາຍ’ ທີ່ໂຮງແຮມແກຣນ ວຽງຈັນ. ໃນງານຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນຄືນເຖິງຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງພະນັກງານຂາຍທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ,...