Katalyst Partners was grateful to have the opportunity to facilitate the AMEN Laos program

Katalyst Partners was grateful to have the opportunity to facilitate the AMEN Laos program

Katalyst Partners ຮູ້ສຶກຍິນດີທີ່ໄດ້ມີໂອກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂຄງການ AMEN Laos, ເຊິ່ງເປັນຈຸດລິເລີ່ມທີ່ດີຫຼາຍໃນການສົ່ງເສີມສັກກະຍະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ MENTEES ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 12 ອາທິດ. ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ MENTEES ຂອງພວກເຮົາ,...